Girls, do you like wearing chokers 🤔? Guys, what do you think about them 😌?

JoyGirl
Girls, do you like wearing chokers πŸ€”? Guys, what do you think about them 😌?
Girls, do you like wearing chokers πŸ€”? Guys, what do you think about them 😌?
Girls, do you like wearing chokers 🤔? Guys, what do you think about them 😌?
70
29
Add Opinion