Do you like to gamble?

Wowgirl30q
Do you like to gamble?
Or Do you view it as a sin?
Do you like to gamble?
61
21
Add Opinion