Girls, would you date a guy shorter than you? Guys, would you date a girl taller than you?

Anonymous
Girls, would you date a guy shorter than you? Guys, would you date a girl taller than you?
Girls, would you date a guy shorter than you? Guys, would you date a girl taller than you?
Girls, would you date a guy shorter than you? Guys, would you date a girl taller than you?
146 Opinion